Stadgar

Stadgar för Stockholms Stamningsförening
Antagna den 14 mars 1990
Reviderade 1995
Reviderade 2011

§1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST
Föreningens namn är Stockholms Stamningsförening. Stockholms Stamningsförening är en förening på länsnivå och har sitt säte i Stockholms län.

§2 MÅLSÄTTNING
Stockholms Stamningsförening är en partipolitiskt oberoende sammanslutning av personer som stammar. Föreningen har som målsättning att sprida information om stamning samt ge personer som stammar stöd och möjlighet att träffa andra i samma situation.

Stockholms Stamningsförening ska även:
– sprida kunskap om sin verksamhet och nå ut till så många människor som möjligt.
– verka för att information om stamning blir tillgänglig och beaktas i förskolor och skolor, inom vården och på andra håll i samhället.
– verka för att utöka och förbättra behandlingsmöjligheter för barn, ungdomar och vuxna som stammar.
– verka för att forskning kring stamning intensifieras och alternativa terapier ständigt prövas.

§3 MEDLEMSKAP
Var och en som är intresserad av stamning och stamningsrelaterade frågor kan bli medlem i föreningen. Såsom medlem betraktas var och en som vunnit inträde i föreningen och erlagt medlemsavgift. Medlemsavgift gäller per verksamhetsår. Den som inte erlagt medlemsavgift har inte rösträtt på årsmöte.

§4 ORGANISATION
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens verkställande organ och utses av årsmötet.

§5 VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§6 ÅRSMÖTE
Årsmötet har årligt ordinarie sammanträde senast under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse med förslag till dagordning samt eventuellt inkomna motioner ska på lämpligt sätt sändas till samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet.
Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 1 februari. Samtliga föreningens medlemmar har motionsrätt.
Röstberättigade är samtliga närvarande medlemmar som erlagt medlemsavgift. Styrelsens ledamöter är dock inte röstberättigade beträffande fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och val av revisorer.
Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal vid omröstning har mötesordförande utslagsröst.

Vid lika röstetal vid val ska lotten fälla utslaget.
Årsmötet får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
Protokoll från årsmötet ska på lämpligt sätt sändas till samtliga medlemmar senast sex veckor efter årsmötet.
Extra årsmöte kan vid behov inkallas när styrelsen finner skäl till det.

§7 DAGORDNING
På årsmötet ska följande frågor behandlas:
Årsmötets behöriga utlysande
Val av mötesordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Godkännande av dagordningen
Verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Styrelsens ansvarsfrihet
Val av följande föreningsfunktionärer:
• styrelsens ordförande
• minst fyra och högst sex ytterligare styrelseledamöter
• två suppleanter
• minst en revisor och minst en revisorssuppleant
• valberedning, varav en sammankallande
Inkomna motioner
Fastställande av budget
Fastställande av verksamhetsplan
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av arvode till styrelsen

§8 STYRELSEN
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län och ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare och minst två och högst fyra övriga ledamöter samt två suppleanter.
Styrelsens ledamöter och suppleanter utses på årsmötet för tiden till och med nästa årsmöte.
Styrelsen sammanträder omedelbart efter årsmötet och utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare, samt förordnar tre personer inom styrelsen att, två i förening, teckna föreningens firma. Vidare ska styrelsen vid samma möte utse följande funktionärer:
• Ombud till riksförbundets årsmöte
• Representant hos studieförbund och läns-HSO
• HSO-informatör

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vid omröstning har mötesordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid val ska lotten fälla avgörandet.
Styrelsen får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger om året.

§9 VALBEREDNING
Valberedningen ska på årsmötet föreslå ordförande, styrelsens övriga ledamöter och suppleanter, revisor/revisorer och revisorssuppleant/revisorssuppleanter.

§10 REVISION
Föreningens ekonomiska förvaltning granskas av föreningens revisor/revisorer, vilken/vilka ska ha fullständig tillgång till föreningens räkenskaper och övriga handlingar.
Revisorn/revisorerna ska på årsmötet avge revisionsberättelse avseende styrelsens ekonomiska förvaltning.

§11 STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas med två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte. Förslag om ändring av stadgarna sändes till samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet.

§12 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Vid beslut om upplösning av föreningens fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Eventuellt återstående överskott ska tillfalla Stamningsförbundet.

– -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:–