Projekt

2013-12-12

Slutredovisning Projekt Stockholms universitet

Under senare våren 2013 påbörjades projekt Stockholms universitet med målet att skapa bättre förutsättningar för en tillgängligare utbildning för stammande studenter, med bedömning och examination med hänsyn tagen till stamningen. Stockholms universitet är, i enlighet med övriga offentliga myndigheter och mot bakgrund av dagens diskrimineringslagstiftning, påtagligt ambitiösa i sitt arbete att göra den egna verksamheten så tillgänglig som möjligt. Det fanns en kunskapsbank om flertalet funktionsnedsättningar och sjukdomar, och även tillgänglig skriftlig information i broschyrer och på hemsidan. Dock saknades det helt tillgänglig information om stamning som funktionsnedsättning. Det fanns överhuvudtaget ingen tillgänglig information om funktionsnedsättningar som påverkar förmågan att uttrycka sig i tal. Således saknades det även information om stammande studenters potentiella behov, och beredskap för att tillmötesgå stammande studenters behov om dessa upplevde att stamningen var ett problem för möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.

Stockholms universitet var väldigt positiva till föreningens initiativ och projektet mynnade ut i flera saker. Dels dokumenten ”Om stamning och stamningens konsekvenser vid högre studier” och ”Till lärare och personal som möter studenter som stammar”, och dels förslag på förändringar i de informationsbroschyrer som Stockholms universitet som berör situationen att studera med funktionsnedsättningar. I dessa broschyrer fanns bl.a. exemplifierande uppräkningar på olika funktionsnedsättningar och även exempel på s.k. kompensatoriska stödåtgärder som universitetet kan erbjuda studenter som behöver, detta för att skapa en så tillgänglig utbildning som möjligt för dessa studenter, men det nämndes ingenting om stamning och möjligheter för stammande studenter att erhålla stödåtgärder vid t.ex. muntlig examination. Tillsammans med samordnarna på Studentavdelningen på Stockholms universitet tog föreningen fram förslag på ändringar och kompletteringar av tillgänglig text både i foldrarna och på Stockholms universitets hemsida. Dessa förändringar kommer att implementeras i nästa upplaga av broschyrerna och uppdateras på hemsidan, samt även på hemsidan www.studeramedfunktionshinder.nu

Stockholms universitet har vidare en samordnande roll bland Sveriges universitet och högskolor för frågor som rör funktionsnedsättningar, och de dokument som Stockholms Stamningsförening har tagit fram kommer med Stockholms universitets och den nationella samordnaren Monica Svalfors försorg att spridas till Sveriges alla universitet och högskolor. Dessa dokument är märkta med Stamningsförbundet logotyp och namn.

Detta projekt har tagits mycket väl emot av alla inblandade och det är föreningens förhoppning att det ska komma stammande studenter tillgodo på bästa sätt. Förutom de dokument som projektet direkt mynnade ut i, ska läggas den publicitet som projektet medför. Det har under projektets gång varit som att bryta ny mark för funktionsnedsättningen stamning, och det är givetvis något mycket positivt. Ett delmål har varit att synliggöra stamning som funktionshinder och även minska stigmatiseringen som många stammande upplever. Vad gäller stammande studenter har flera logopeder intygat att det inte är ovanligt att stammande studenter, i likhet med flertalet andra som stammar, försöker dölja sin stamning och hantera situationen på bästa sätt. Det ska inte vara konstigare att tala om stamning än om t.ex. dyslexi eller ADHD eller någon annan funktionsnedsättning. Med den information som Stockholms Stamningsförening har tagit fram i projektet finns nu tillgänglig information både till studenter och lärare, och förhoppningen är att kunskapen och förståelsen för stamning ska öka så att stammande studenter kan ta det utrymme de behöver inom ramen för sin akademiska utbildning.

Vid frågor om projektet, kontakta Stockholms Stamningsförenings kansli på tel 08-54640435 eller info@www.stammardu.se

Styrelsen

Dokument:
Om stamning och stamningens konsekvenser vid högre studier
Till lärare och personal som möter studenter som stammar
Förslag till ändringar i broschyrer

Andreas Knutsson och Alexandra Carlstrand intervjuas av Gaudeamus, Stockholms universitets studentkårs tidning.